MOSCOW

LONDON

WARSAW

HONG KONG

FAQ - często zadawane pytania

W tym dziale znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Kim jest spedytor?

Spedytor jest to osoba, która zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym lub zleceniodawcy albo na jego rachunek, podejmuje się organizacji wysłania i/lub odbioru przesyłki oraz innych czynności wymaganych i związanych z dostarczeniem przesyłki. O zakresie usługi decyduje treść umowy spedycyjnej oraz specyfika ładunku.

 

Co to są warunki dostawy?

Warunki dostawy są zbiorem reguł, określających zobowiązania stron, kupującego i sprzedającego. Precyzują kto i od którego momentu ponosi koszty i ryzyko związane z dostarczeniem i ubezpieczeniem przesyłki. Do najczęściej używanych warunków dostawy należą Incoterms 1990, 2000, 2010, Combiterms oraz Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym, jednakże najczęściej używanymi w praktyce obrotów międzynarodowych są wykładnie Incoterms.

 

Czym jest konosament (bill of lading)?

Konosament jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na statek w celu przewozu i jednocześnie zobowiązującym do wydania towaru uprawnionemu odbiorcy w porcie przeznaczenia. Konosament określa status prawny pomiędzy przewoźnikiem a odbiorcą towaru, będąc jednocześnie dowodem zawarcia umowy na przewóz. Konosament ma status papieru wartościowego, ponieważ prawa jakie daje nie istnieją bez niego – jest dokumentem reprezentującym towar, na który został wystawiony.

 

Co oznacza termin „gestia transportowa”?

Jest to prawo i obowiązek zorganizowania, wykonania lub opłacenia transportu danego towaru, wynikający z kontraktu kupna-sprzedaży. W celu ułatwienia zawierania umów handlowych, powszechnie stosowane są formuły handlowe (np. Incoterms), które w sposób przejrzysty określają m.in. zakres gestii transportowej. W dużym uproszczeniu, posiadanie gestii transportowej w eksporcie oznacza sprzedawanie towaru z opłaceniem kosztów transportu „jak najdalej”, natomiast w imporcie kupowanie go „jak najbliżej” miejsca wysyłki lub produkcji.

 

Na czym polega konsolidacja przesyłek?

Konsolidacja polega na łączeniu kilku mniejszych przesyłek, podążających w tym samym kierunku. W tym celu spedytor sporządza na każdą skonsolidowana przesyłkę oddzielny list przewozowy oraz dodatkowo jeden list zbiorczy z listą ładunkową. Na liście zbiorczym nadawcą jest spedytor konsolidujący przesyłki, a odbiorcą spedytor dekonsolidujący. Przewoźnik ma wgląd tylko w list zbiorczy.

 

Skąd biorą się opłaty za demurrage i detention?  Czy różnią się one od opłat za składowe?

Czas wolny od opłat demurrage i detention, jest to czas określony przez armatora na podjęcie pełnego i zdanie pustego kontenera do portu lub na depot. Po upływie okresu wolnego naliczane są dodatkowe opłaty. Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego na podjęcie kontenera z portu. Opłaty z tytułu detention obejmują okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu lub na wskazany depot. Długość okresu wolnego od demurrage i detention może być różna i wynika z zapisu w taryfach armatorskich lub też z indywidualnych warunków umowy z armatorami. Czas wolny od opłat za składowe, jest to czas określony przez port / terminal na podjęcie pełnego kontenera. Po upływie okresu wolnego naliczane są dodatkowe opłaty, zgodne z taryfą portową / terminalową.

 

Co to jest skład konsygnacyjny?

Składem konsygnacyjnym jest obiekt magazynowy przedsiębiorstwa handlowego lub spedycyjnego, w którym przechowuje się towary, będące własnością podmiotu, powierzającego je przedsiębiorcy prowadzącemu skład konsygnacyjny, przeznaczone do wysyłki na adres wskazany przez ich właściciela i w jego imieniu. W składzie konsygnacyjnym można przechowywać produkty lecznicze należące wyłącznie do podmiotu uprawnionego.

 

Co oznacza termin "międzynarodowy transport multimodalny"?

Termin ten oznacza przewóz towarów z zastosowaniem co najmniej dwóch różnych rodzajów transportu na podstawie jednej umowy o przewóz multimodalny z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przyjął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju.

 

Co oznacza termin "przewozy drobnicowe LCL/LTL"?

Termin ten oznacza przewozy przesyłek mniejszych niż przestrzeń ładunkowa środka przewozu – kontenera lub trailera.
Powszechnie są one określane skrótami: LCL (less than container load), LTL (less than trailer load).

 

Co oznacza skrót ADR?

Skrót ADR pochodzi od the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road i oznacza umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Umowa ta reguluje zasady i warunki przewozu tego typu ładunków w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Umowa ADR stosowana jest również w przewozach krajowych.

 

Jakie towary określamy mianem towarów niebezpiecznych?

Towary niebezpieczne to towary, których przewóz – na podstawie przepisów zawartych w załącznikach do umowy ADR – jest zabroniony, bądź dopuszczony, ale tylko na zasadach podanych w tychże załącznikach.

 

Co to jest stawka waga/miara?

Stawka per 1 tona lub per 1 m³. Do obliczeń przyjmuje się wartość większą.

 

Co to znaczy "indosować" konosament?

Poprzez indosowanie (żyrowanie) - złożenie podpisu na odwrocie konosamentu, wszelkie prawa wynikające z konosamentu na zlecenie zostają przeniesione na inną osobę.

 

Co oznacza skrót ETD/ETA?

ETD – estimated time of departure – przypuszczalny czas wypłynięcia statku z portu
ETA – estimated time of arrival – przypuszczalny czas gotowości statku do wejścia do portu

 

Ile europalet mieści się w kontenerze 20-stopowym/40-stopowym?

W kontenerze 20-stopowym - 11 europalet
W kontenerze 40-stopowym - 23 europalety

 

Co oznacza sformułowanie door-to-door?

Door-to-door oznacza pełną obsługę spedycyjną, od momentu odbioru towaru od dostawcy, aż do momentu jego dostarczenia do odbiorcy, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych formalności.

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej